Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Za starše Pravice, obveznosti, sodelovanja, plačila in cene

 pdf Dvig cen plačila programov vrtca s 1. 7. 2022

pdf Obvestilo za starše, plačilo vrtca

pdf Priročnik za starše: Kaj početi s predšolskim otrokom v izolaciji

pdf Publikacija 2022-23


Starši so dolžni:

 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovalni čas, v vrtec pripeljati zdravega otroka, obveščati strokovne delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih,
 • zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca ter otroka osebno predati vzgojiteljici oz. pomočnici vzgojiteljice (v skladu z 91. členom Zakona o varnosti cestnega prometa lahko pripelje oz. pride po otroka oseba starejša od 10 let, kljub temu pa zaradi večje varnosti otrok vrtec priporoča, da otroka pripelje oz. odpelje iz vrtca oseba starejša od 14 let),
 • posredovati natančne podatke (naslov in telefonsko številko) in pravočasno javiti spremembe vzgojiteljici oz. njeni pomočnici,
 • prijaviti izostanek otroka iz vrtca,
 • redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 - ZUPJS),
 • upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Dogovori med starši in vrtcem:
Udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu so otroci, starši, vzgojitelji in ustanovitelj. Starši in vzgojitelji stopajo z roko v roki v prid otroka, s skupnim ciljem za njegov napredek v razvoju.

Dogovori:

 • upoštevati dogovore, sprejete na roditeljskih sestankih oz. individualnih pogovorih,
 • vključevati starše v različne oblike življenja in dela v vrtcu in v oddelku,
 • uskladiti prihod po otroka do konca poslovalnega časa vrtca,
 • upoštevati želje, pobude staršev, če so v skladu z vizijo vrtca,
 • spoštovati družino in strogo varovati njeno zasebnost,
 • nuditi staršem strokovno pomoč pri vzgoji otrok in sodelovati pri reševanju težav v otrokovem razvoju,
 • otroka primerno obleči za igro in dejavnosti, ki potekajo v vrtcu (po potrebi rezervna oblačila),
 • bolnega otroka ne vključevati v vrtec,
 • v vrtcu dajemo zdravila samo po dogovoru z zdravnikom (zdravniško potrdilo),
 • sladke razvade nadomestiti s sadjem (praznovanje rojstnega dne),
 • žvečilni gumiji in razni prigrizki (čips, smoki, palčke...) ne sodijo v vrtec,
 • nošenje nakita ne odobravamo in zanj ne odgovarjamo, - za igrače, prinesene od doma ne odgovarjamo (lahko se poškodujejo, izgubijo…),
 • otroci lahko pripeljejo kolesa v vrtec samo po dogovoru z vzgojiteljico,
 • zaprta vrata ograje vrtca so naša skupna odgovornost, zato jim moramo sprotno zapirati.

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju besedila: starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico do postopnega uvajanja otroka, ko imajo urejeno predpisano dokumentacijo (vpisnico, zdravniško potrdilo, na Centru za socialno delo oddano Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).

Praviloma je uvajalni mesec september. V tem času imajo starši pravico biti krajši čas skupaj z otrokom v oddelku (priporočamo med 9.00 in 10.30 uro). Pri tem morajo upoštevati nasvete strokovnih delavcev vrtca, saj njihova prisotnost ne sme ovirati vzgojnega procesa.


a) Sodelovanje staršev pri odločanju o načinu življenja in dela vrtca

Svet vrtca

- predstavniki občine: Darja Zlatnik, Aleš Domanjko, Boštjan Flegar;
- predstavniki staršev: Monica Žnuderl (predsednica), Robert Roškar, Benjamin Majc;
- predstavniki vrtca: Vanja Fišinger, Tonja Stanek, Angela Štanta, Gabika Rautar Puhan, Tadeja Štuhec (predsednica sveta zavoda).

Svet staršev

Sestavljajo ga predstavniki vsakega oddelka. V šolskem letu 2020/2021 deluje v vrtcu 18 oddelkov. Volitve v svet staršev izvedemo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

b) Sodelovanje staršev pri izvajanju vzgojnega dela

- delavnice za aktivno učenje otrok, v katerih sodelujejo tudi starši,
- skupna praznovanja in druženja,
- dnevi »odprtih vrat«,
- vključevanje staršev v izvajanje celoletnih projektov,
- vključevanje staršev v neposredno vzgojno delo,
- sodelovanje staršev na zaključnih prireditvah v starejših skupinah,
- pisno komuniciranje s starši,
- kotički za starše,
- komuniciranje s starši preko elektronske pošte.

c) Strokovna srečanja s starši

- individualni pogovori s starši,
- roditeljski sestanki,
- "skupnostne kavarne za starše",
- roditeljski sestanek za starše novosprejetih otrok.

d) Pomoč staršev pri navezovanju stikov z različnimi zunanjimi strokovnjaki in institucijami

- sodelovanje pri izvajanju vzgojnega programa na osnovi programa sodelovanja s starši v oddelku,
- sodelovanje ob praznovanjih in prireditvah,
- sodelovanje staršev pri navezovanju stikov s strokovnjaki ob določenih projektih oz. tematskih sklopih,
- pomoč staršev pri zbiranju različnega materiala,
- sponzorstvo, donatorstvo.

Vsebine in oblike se prilagodijo prednostni nalogi enote ter željam in potrebam staršev in otrok.


Plačilo staršev za programe vrtca določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.

V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 77% cene je polno plačilo staršev. Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za druge enako stare otroke.

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši izpolnijo obrazec VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV in ga izpolnjenega oddajo na pristojno enoto Centra za socialno delo. 
V primeru, da starši zamudijo rok za oddajo vloge, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.

Če starši vključijo v vrtec še drugega ali nadaljnjega otroka in jim je za starejšega otroka že določeno plačilo za vrtec, uveljavljajo oprostitev plačila za mlajšega otroka pri pristojnem organu občine.

V poletnih mesecih otrok ne izpisujemo, ker je cena programov preračunana na 12 mesecev. V skladu s 1. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 77/2005) lahko lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca sprejme sklep, da se staršem za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. (stroški se lahko ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev in ne smejo presegati višine plačila, ki bi bilo staršem obračunano v skladu s prvim odstavkom 17. člena pravilnika).

V skladu s prvim odstavkom 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št.: 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) se za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, številka 602-2/2021-17-U101 z dne 24.06.2022, znaša dnevni strošek živil 1,30€.

Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Gornja Radgona, največ dvakrat letno koristijo možnost, da za svojega otroka ob vnaprej napovedani 10 ali več dnevni odsotnosti v času posameznega meseca koledarskega leta, plačajo 50% za dneve odsotnosti  z odločbo določenega jim zneska plačila.

Za več kot 20 delovnih dni v vrtcu trajajočo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, se starša, ob predložitvi potrdila zdravnika, plačila oprosti.

V primeru, da je zunanja enota vrtca (Črešnjevci) zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok (manj kot 10) med poletnimi meseci (počitnice) ali med prazniki zaprta, imajo starši možnost vključiti svojega otroka v drugi enoti vrtca, ki sta v tem času odprti.


Cene programov in plačila staršev za otroke iz Občine Gornja Radgona

1. starostno obdobje - ekonomska cena s subvencijo občine 457,33 €
odstotek plačila znesek plačila
10 45,73 €
20 91,47 €
30 137,20 €
35 160,07 €
43 196,66 €
53 242,38 €
66 301,84 €
77 352,14 €

2. starostno obdobje - ekonomska cena s subvencijo občine 380,86 €
odstotek plačila znesek plačila
10 38,09 €
20 76,17 €
30 114,26 €
35 133,30 €
43 163,77 €
53 201,86 €
66 251,37 €
77 293,26 €

Za otroke, ki niso iz občine Gornja Radgona

1. starostno obdobje - ekonomska cena 541,73 €
odstotek plačila znesek plačila
10 54,17 €
20 108,35 €
30 162,52 €
35 189,61 €
43 232,94 €
53 287,12 €
66 357,54 €
77 417,13 €

2. starostno obdobje - ekonomska cena 425,95 €
odstotek plačila znesek plačila
10 42,60 €
20 85,19 €
30 127,79 €
35 149,08 €
43 183,16 €
53 225,75 €
66 281,13 €
77 327,98 €


Pridruži se e-novicam Vrtca Manka Golarja

Ko se naročite na e-novice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, boste prejeli obvestila in novice o dogodkih in projektih, ki jih izvajamo v vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona

Pridruži se

logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 560 15 00
 info@vrtec-radgona.si
 
                                                                                                                                                                                                                                                

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
Sabina Steyer Debeljak, mag.prof.pred.vzg.
02/ 560 15 01, 031 662 254
sabina.s.debeljak@vrtec-radgona.si
Tajnica VIZ in obračun položnic: 
Nina Kocbek
02/ 560 15 00
nina.kocbek@vrtec-radgona.si
Svetovalna delavka:
Martina Babič, prof.ped.
02/ 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si