Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Katalog IJZ Vrtec Manka Golarja Gornja Radgon

 • KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KAZALO:
    1. Osnovni podatki o katalogu
    2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
    3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
    4. Cenik za dostop do informacij javnega značaja
    5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Sedež: Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona

Telefon: ++386 (0) 2 560 15 00

 E-pošta: info@vrtec-radgona.si

Spletni naslov: www.vrtec-radgona.si

Matična številka: 505 088 000

Identifikacijska številka: SI 35404370

Številka proračunskega uporabnika: 63460

Številka podračuna pri UJP: 01229-6030634644

Odgovorna uradna oseba: Sabina Steyer Debeljak, ravnateljica  
Datum prve objave kataloga: December 2005
Datum zadnje spremembe: 9.10.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  https://www.vrtec-radgona.si/page/katalog-ijz/

Pravna podlaga:

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je vzgojno izobraževalni zavod, ki izvaja javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Načela in cilji so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, Koncepciji javnih vrtec v Sloveniji ter Zakonu o vrtcih.

Ustanoviteljica vrtca je Občina Gornja Radgona, s sedežem na Partizanski cesti 13 v Gornji Radgoni.  

VIZIJA VRTCA

Skupni koraki nas vodijo k odličnosti.

Poslanstvo vrtca 

V skladu s potrebami okolja, z zagotavljanjem zdravega, varnega življenjskega sloga, ter z dobro timsko organizacijo dela, zagotavljati kakovostne in stimulativne učno vzgojne programe predšolske vzgoje, ki temeljijo na Kurikulu za vrtce in so v zadovoljstvo otrok, staršev, zaposlenih in ustanovitelja.

Svoje strokovne odločitve in izvajanje kritično preverjamo s pomočjo refleksije in evalvacije lastnega dela in ravnanja. Kakovost dela zagotavljamo s trajnostnim razvojem zaposlenih, s podporo njihovi osebni in strokovni rasti. 

Seznam enot vrtca:

• Enota Kocljeva 2, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona; tel.:02 560 15 00

• Enota Kocljeva 4, Kocljeva ulica 4, 9250 Gornja Radgona; tel.:02 560 15 10

• Enota Črešnjevci, Črešnjevci 166, 9250 Gornja Radgona; tel.:02 560 15 23

Poslovalni čas enot vrtca: 5.30 - 16.30

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Manka Golarja je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce  (1999).  

Organi javnega zavoda:

- svet zavoda
- ravnatelj
- pomočnik ravnatelja
- strokovni organi
- svet staršev

Organigram organa

Ustanovitev 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona, s sedežem na Partizanski cesti 13 v Gornji Radgoni (Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona, številka 602/203/96-23/JB) in v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (Ur.l.RS, št.: 101/2001).

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba:     
Sabina Steyer Debeljak, ravnateljica
Kocljeva ulica 2
9250 Gornja Radgona
Telefon:  02 560 1501 
e-pošta: sabina.s.debeljak@vrtec-radgona.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:     
Primož Obreht
Center za pravno pomoč d.o.o.
Ljubljanska cesta 35
2310 Slovenska Bistrica
e-pošta: info@czpp.si ; telefon: 059 340 910

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanje zavoda 

Državni predpisi    

Zakonski in podzakonski akti:

Predpisi lokalne skupnosti:

2.d Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda 
 • Letni delovni načrt vrtca za posamezno leto
 • Evalvacija Letnega delovnega načrta vrtca za posamezno leto
 • Kodeks etičnega ravnanja vrtca
 • Finančni plan
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ
 • Sodni postopki izterjave dolgov
 • Upravni postopki na področju informacij javnega značaja
 • Upravni postopki ob sprejemu otrok v vrtec
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc      
Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)
 • Evidenca vpisanih  in vključenih otrok
 • Evidenca plačil staršev
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
 • Število prostih mest v vrtcu
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
 • Evidenčna naročila

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:   

  Informacije javnega značaja so prosto dostopne javnih in fizičnim osebam.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu  https://www.vrtec-radgona.si/page/katalog-ijz/
 • Fizični dostop - v enoti Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2
 • Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 7. do 15. ure, v petek od 7. do 14. ure
4. Cenik za dostop do informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)     Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih

Sabina Steyer Debeljak, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona