Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Katalog IJZ Vrtec Manka Golarja Gornja Radgon

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KAZALO:
    1. Osnovni podatki o katalogu
    2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
    3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
    4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona
Odgovorna uradna oseba: mag. Breda Forjanič
Datum prve objave kataloga: December 2005
Datum zadnje spremembe: 21.11.2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vrtec-radgona.si/page/katalog-ijz/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Manka Golarja je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce  (1999).

Seznam enot vrtca     

ENOTA KOCLJEVA 2, Kocljeva ul. 2, 9250 Gornja Radgona, Telefon: 02 561-1274, vodja enote je Nataša Benko
ENOTA KOCLJEVA 4, Kocljeva ul. 4, 9250 Gornja Radgona, Telefon: 02 561-1056, vodja enote je Sabina Steyer Debeljak
ENOTA ČREŠNJEVCI, Črešnjevci 166, 9250 Gornja Radgona, Telefon: 02 561-1813, vodja enote je Miroslava Vučko
ENOTA NEGOVA, Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci, Telefon: 02 560-5090, vodja enote je Irena Domanjko Seršen

Organigram organa

Ustanovitev 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona, s sedežem na Partizanski cesti 13 v Gornji Radgoni (Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona, številka 602/203/96-23/JB) in v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (Ur.l.RS, št.: 101/2001).

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela     /

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba:     
mag. Breda Forjanič, ravnateljica
Kocljeva ulica 2
9250 Gornja Radgona
Telefon:  02 561-11-29
Faks: 02 561-12-74
e-pošta: breda.forjanic@guest.arnes.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi    
- seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

- seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

Odlok o ustanovitvi zavoda

Predpisi lokalnih skupnosti     /
Predpisi EU     /

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov    

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov    
- Plan investicij in projektov za prihodnje 4-letno obdobje
- Letni delovni načrt vrtca

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ 

evidenca prostih mest v vrtcu

- statistični vprašalnik o predšolski vzgoji v vrtcih (stanje 4.1.2017)

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc      
Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)
- evidenca vpisanih  in vključenih otrok
 - evidenca plačil staršev
 - evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk    
- Publikacija Vrtca Manka Golarja

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij
- sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:    
Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.vrtec-radgona.si/page/katalog-ijz/

Druge informacije s področja dela Vrtca Manka Golarja so dostopne še na spletni strani  vrtca v rubrikah:
- predstavitev
- enote
- programi
- vrtec in starši
- novice
Osebni obisk vsak prvi ponedeljek v mesecu, po predhodni telefonski najavi, pri ravnateljici vrtca v Kocljevi ulici 2, Gornja Radgona, v času od 7. do 14. ure.
Po telefonu: 02 561-12-74
Po e-pošti: vrtec.manka.golarja@guest.arnes.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)     Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih
    - o vpisu otrok
    - o ekonomski ceni programa v vrtcu
    - o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…)
    - o poslovalnem času vrtca oziroma enot
    - o prireditvah in obogatitveni dejavnosti v vrtcu
    - o obogatitvenih programih vrtca

Ravnateljica vrtca: mag. Breda Forjanič