Saj vrtec kot dom je...že 80 let

NOVICE Objava dogodkov iz Vrtca Manka Golarja

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

0 Komentarji
371
08 okt 2018

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca:

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona                                                                                                                                                                                                                                                              

Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona                                                                                                                                                                                                                                                

Odgovorna oseba: mag. Breda Forjanič, ravnateljica                                                                                                                                                                                                                                            

Telefon: 02 561 12 74                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 e-mail: breda.forjanic@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.                                                                                                                                                                                                                                                              

Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica                                                                                                                                                                                                                                                      

Telefon: 082 059 604                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e-mail: info@czpp.si

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje vrtec, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Vrtec Manka GOlarja Gornja Radgona obdeluje osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima vrtec za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev otrok.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za nemene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov vrtca (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov vrtca. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti vrtca, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji vrtca za obdelavo osebnih podatkov:

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov inn o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1)

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) - ZOFVI)

• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07, 45/08 – ZArbit in 21/13 – ZDR/1)

• Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)

• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04)

• ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki vrtcu nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov vrtca, ali po elektronski pošti: vrtec.manka.golarja@guest.arnes.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je vrtec izvajal pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da vrtec obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vrtec osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo vrtec osebne podatke hranil zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo vrtec osebne podatke hranil znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih  pogodbenih obveznosti vrtca.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

V Gornji Radgoni, dne 5.10.2018

                                                                                   Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

                                                                                       Mag. Breda Forjanič, ravnateljica

0.0
Zadnja posodobitev: ponedeljek 08 oktober 2018 19:22
Sorodne Novice: Informacije o odprtju enot vrtcev med prazničnimi dnevi Obvestilo o imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
osebni podatki

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..Ankete

coffe

Hvala za sodelovanje...

Preberi si več

Kotiček za starše

Za starše

Starši sodelujejo v delavnicah...

Preberi si več

Dogaja se

IMG_4849 (Small)

Adventne delavnice...

      
Preberi si več